ORGANIZATORI:

Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu i KBC-a “Zagreb”, KBC “Zagreb”
Referentni centar za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Ministarstva zdravtsva i socijalne skrbi
Hrvatsko neurološko društvo
Hrvatska liječnička komora
Hrvatski liječnički zbor

Voditelj tečaja:

Doc. dr. sc. Ervina Bilić
Prof. dr. sc. Marija Žagar

UVODNA RIJEČ:

Šećerna bolest je s kliničkog i epidemiološkog stajališta važan čimbenik u zdravlju pojedinca i društva, kako zbog primarnog poremećaja metabolizma tako i zbog niza komplikacija koje nerijetko nosi.
Dijabetička neuropatija je posebna i po tome što se ponekad javlja i prije dijagnoze same šećerne bolesti a, s druge strane, moguća je i višegodišnja slabo regulirana šećerna bolest bez neuropatije kao komplikacije.
U 40% oboljelih od šećerne bolesti neuropatija se javlja kao komlikacija pri čemu je s terapijskog i dijagnostičkog stajališta važno razlikovati senzomotornu neuropatiju detektibilnu klasičnom elektroneurografskom analizom i tzv. neuropatiju tankih vlakana koja je najčešće bolna i može biti objektivizirana jedino novim i sofisticiranim uređajima i tehnikama, kvantitativnim senzornim testiranjem osjeta boli, temperature i vibracije.
U okviru praktične edukacije namjera nam je prikazati sve mogućnosti rutinske i diferentne dijagnostike dijabetičke neuropatije: elektromioneurografiju, vegetativno testiranje, kvantitativno testiranje i refleksološku analizu.
Bogata anatomska i klinička raznolikost dijabetičke neuropatije iziskuje vrlo sofisticiranu tehničku opremu u dijagnostici, ali i iskustvo, vještinu i znanje u postavljanju dijagnoze i u liječenju i praćenju takvih bolesnika. S obzirom na složenost patofiziološke podloge dijabetičke neuropatije i brojnost novih istraživanja i saznanja, ove smo godine tečaj iz neuromuskularnih bolesti posvetili neuromuskularnim komplikacijama šećerne bolesti. Cilj ovog simpozija je omogućiti skupni sažeti prikaz novosti koje su vezane za kliničku sliku, dijagnostičke postupke i liječenje bolne neuropatije.
Simpozij je primarno namijenjen neurolozima no veći dio sadržaja zasigurno će biti od interesa za ortopede, sudske vještake, traumatologe, anesteziologe, neurokirurge i fizijatre.

Veselimo se Vašem dolasku, zajedničkom druženju i usvajanju novih znanja!
Marija Žagar i Ervina Bilić

PROGRAM:

8:30-9:00 Upis polaznika i registracija
9:00-9:10 Pozdrav sudionika, uvodna riječ Prof.dr.sc.M. Žagar
9:10-9:30 DM: nove mogućnosti liječenja i praćenja Doc.dr.sc.I Pavlić Renar
9:30-9:50 Komplikacije šećerne bolesti Dr.sc.M Baretić
9:50-10:30 Patofiziologija neuropatije u šećernoj bolesti Uloga tioktatne kiseline u liječenju dijabetičke neuropatije Doc.dr.sc.E. Bilić
10:30-11:00 Klinička slika dijabetičke neuropatije Prof.dr.sc. M Žagar

11:00-11:30 Pauza za kavu i odmor; Demonstracija kvantitativnog senzornog testiranja: osjet boli i temperature

11:30-12:00 EMNG nalaz u dijabetičkoj neuropatiji Prim. mr.sc.D Vranješ
12:00-12:20 H refleks u procjeni dijabetičke neuropatije Prim.mr.sc.Z Mitrović
12:20-12:40 Kvantitativno senzorno testiranje u dijabetičkoj neuropatiji Doc.dr.sc.E. Bilić
12:40-13:00 Vegetativno testiranje u dijabetičkoj neuropatiji Dr.sc.S. Vučković Rebrina

Ručak 13:00-13:40 Demonstracija kvantitativnog senzornog testiranja: osjet vibracije

13:40-14:10 Liječenje bolne dijabetičke neuropatije Doc.dr.sc.E. Bilić
14:10-14:30 Pleksopatija i radikulopatija u dijabetičkoj neuropatiji Prim. mr.sc.D. Vranješ
14:30-15:00 Rehabilitacija osoba s dijabetičkom neuropatijom Doc.dr.sc.Ida Kovač
15:00-15:30 Statini kao mogući uzrok miopatije Prof.dr.sc. Marija Žagar
15:30-16:00 Panel rasprava
16:00-17:00 Provjera znanja

Pristupnice dostaviti na:

Prijavu za sudjelovanje u simpoziju molimo pošaljite na adresu:
Milica Jug, vft.
KBC Rebro – Klinika za neurologiju
EMNG laboratorij
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
ili na e-mail adrese: ervina.bilic@mef.hr, predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

Ostale napomene:

Edukacijski centar KBC Rebro, Kišpatićeva 12 Dvorana Botteri, Zagreb

30. ožujka 2012. godine

600,oo kn za specijaliste i 300,oo za specijalizante.

Polaznike koji kotizaciju uplate na žiro račun molimo da prilože uplatnicu ili presliku tijekom registracije polaznika.

Simpozij je bodovan od strane Hrvatske liječničke komore sa 7 bodova za slušače i 9 bodova za predavače.