Mjesto održavanja

Hotel Laguna Parentium 4*

Zelena laguna, 52440 Poreč (Parenzo)

Prijave za kongres, uplata kotizacija i rezervacija smještaja:

CONCORDA d.o.o. za usluge i turistička agencija
Čazmanska 6
10 000 Zagreb
upisano u Sudski registar trgovačkih društava RH pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
ID: HR-AB-01-080563939,
MBS:080563939
OIB: 60694472023 s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cijelosti.

IBAN:HR9424840081135020101 kod Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb, SWIFT:RZBHHR2X

web:    www.concorda.hr

mail: dileme2018@concorda.hr